Zasady przetwarzania danych kandydata na wolontariusza

W związku z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego kandydata na wolontariusza, informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-714 Koszalin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-714 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Przetwarzamy dane zawarte w formularzu kontaktowym celu:
  1. Przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszonej kandydatury oraz zawarcia porozumienia wolontariackiego, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych ze zgłoszeniem – art. 6 ust.1 lit. f RODO
  3. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Hospicjum w związku z obowiązującą w kraju epidemią SARS-CoV-2, tj. pozyskaniem informacji o pełnym zaszczepieniu – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do oraz innym podmiotom na podstawie umów powierzenia, w tym m.in. do dostawców usług informatycznych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu podjęcia decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatury. Dane dotyczące szczepienia będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres działalności na rzecz Administratora.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy. Podanie informacji o szczepieniu jest dobrowolne.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.