Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (umowa nr COVID.19.16.0021) podpisano 28 października 2020 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

Pozyskane środki zostały przekazane grantobiorcy (hospicjum) z tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00.-001/20 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich przeznaczymy na dodatki do wynagrodzeń dla personelu medycznego, zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronną jednorazową) i środków do dezynfekcji.

Dodatki do wynagrodzeń będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w Hospicjum.

Łączna wysokość grantu wynosi 158 316,95 zł

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020 roku.