Hospicjum

Historia
św. Maksymilian Kolbe
Największa ofiara, to ofiara z własnej woli. - św. Maksymilian Kolbe

Rajmund Kolbe urodził się 08.01.1894 r. w Zduńskiej Woli. Jego rodzice, Juliusz i Marianna z Dąbrowskich, byli tkaczami. W poszukiwaniu pracy krótko przebywali w Łodzi, a następnie w Pabianicach, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo. Uczył się w domu. Tylko przez rok chodził do miejscowej szkoły handlowej.

Powstanie Hospicjum w Koszalinie
Cierpienie ludzkie jest tym doświadczeniem, które wzywa do przyjęcia postawy solidarności i miłości. - Ks. Antoni Bartoszek

Współczesny człowiek stara się eliminować ze swej świadomości ten okres życia, który obejmuje cierpienie, umieranie i śmierć. W chaosie życia nie ma miejsca dla problemów człowieka bezradnego, samotnego, cierpiącego.

Kalendarium budowy hospicjum

Listopad 2003 – Hospicjum Stacjonarnemu zaczęło zagrażać wypowiedzenie umowy przez Spółkę MEDISON i likwidacja HZOZ. Korespondencja dotycząca sporu trwała do wiosny 2004 i nie przyniosła rozwiązania.
Marzec i kwiecień 2004 – na dwóch kolejnych sesjach Rady Miejskiej z Trybuny Obywatelskiej Ryszard Szulc zgłosił pomysł i inicjatywę wybudowania Hospicjum.

Rozbudowa

Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie – PRZP.09.01.00-32-0003/16

 • TEKST INFORMACYJNY O PROJEKCIE

  Projekt „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia (nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).

  Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła w pierwszej połowie stycznia 2017 r. po rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego w 2016 r. Umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Hospicjum podpisał w dn. 24 lutego 2017 r.

  Przedmiotem projektu jest rozbudowa obecnej siedziby Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie na działce nr 12/5 o pow. 0,4 ha należącej do Gminy Miasto Koszalin o nowy, dwukondygnacyjny obiekt o całkowitej powierzchni netto 798,42m2 połączony z częścią istniejącą poprzez parterowy łącznik (dobudowa do istniejącego budynku) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

  Dzięki projektowi o łącznej wartości 4,8 mln zł możliwe będzie zwiększenie liczby łóżek w hospicjum stacjonarnym z obecnej liczby 15 do 28 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne na wysokiej jakości usługi z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz poprawa warunków i konsolidacja funkcjonowania jednostki posiadającej obecnie dwie siedziby oddalone od siebie o 2,5 km: przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego oraz przy ul. Kasprowicza w Koszalinie, gdzie mieści się biuro stowarzyszenia, magazyn sprzętu i pomieszczenia dla wolontariuszy.

  Integralną częścią projektu jest zakup sprzętu medycznego niezbędnego do obsługi zwiększonej liczby pacjentów oraz wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ułatwiającego zarządzanie placówką.

  Budżet projektu
  Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu (przed rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie):

  Całkowita wartość projektu: 4 795 824,51 zł
  Koszty niekwalifikowalne: 965,00 zł
  Koszty kwalifikowalne: 4 739 859,51 zł
  % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych z RPO WZ 2014-2020: 84,39%
  Otrzymana dotacja z EFRR: 3 999 967,44 zł
  Wkład własny Hospicjum: 795 857,07 zł

  Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
  Oś Priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia.

  Harmonogram realizacji projektu
  Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 marca 2019 r.

  Zakres rzeczowy projektu

  Dokumentacja przedprojektowa (studium wykonalności).
  Dokument niezbędny do gruntownego rozpatrzenia wszystkich płaszczyzn i uwarunkowań projektu (m.in. prawnych, technicznych, finansowych, ekonomicznych, instytucjonalnych, społecznych) oraz wykonania analiz pozwalających na ocenę uzasadnienia celu realizacji projektu. Element obligatoryjny w procesie ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Prace budowlane i instalacyjne.
  Rozbudowa obecnej siedziby Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Maksymiliana Kolbego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie na działce nr 12/5 o pow. 0,4 ha należącej do Gminy Miasto Koszalin o nowy, dwukondygnacyjny obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 343 m2 poprzez parterowy łącznik (dobudowa do istniejącego budynku) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zagospodarowaniem zieleni.
  W ramach inwestycji zostaną wykonanie m.in.:
  Roboty branży budowlanej – budynek i zagospodarowanie terenu, mała architektura,
  Instalacje wewn. zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji, kanalizacji ściekowej, gazu i c.o.,
  Przyłącze wodne, zewn. instalacja kanalizacji ściekowej, deszczowej oraz instalacji zewn. gazu,
  Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne,
  Budowa zjazdu z ulicy Słonecznej i dróg wewnętrznych,
  Instalacje elektryczne i AKPiA kotłowni gazowej,
  Instalacje słaboprądowe: inst. p.poż., monitoring, sieć komp., tel., alarmowa, przyzywowa i radiowęzeł.

  Inżynier kontraktu części budowlano – instalacyjnej.
  Zewnętrzna firma świadcząca usługę doradztwa i nadzoru technicznego odpowiedzialna m.in. za współpracę przy opracowaniu specyfikacji przetargowych, pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi, monitorowanie postępu robót, odbiór robót, przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, prowadzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego rozliczenia inwestycji oraz zgłaszanie ewentualnych wad.

  Zakup sprzętu medycznego
  – łóżka rehabilitacyjne i panele przyłóżkowe
  Zakup wyposażenia medycznego w postaci: 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacami, w tym 13 szt. do hospicjum stacjonarnego, 4 szt. do użytku hospicjum domowego i funkcjonującej przy nim wypożyczalni sprzętu medycznego. Do łóżek w hospicjum stacjonarnym zostaną zakupione panele przyłóżkowe (13 szt.) umożliwiające podłączenie niezbędnych urządzeń medycznych wokół łóżka pacjenta oraz posiadające funkcję systemu przywoławczego.
  – lampa do leczenia ran
  Profesjonalna lampa do leczenia ran spolaryzowanym światłem przyspiesza gojenie ran powstałych w wyniku odleżyn spowodowanych wynikiem zapalenia, wilgoci, bakterii, uszkodzenia skóry, braku dopływu krwi. Będzie służyła zarówno pacjentom hospicjum stacjonarnego jak i domowego.
  – koncentratory tlenu
  Mobilne koncentratory tlenu 7 szt. dla potrzeb hospicjum stacjonarnego i domowego umożliwią zaopatrywanie chorego w powietrze ze zwiększoną liczbą cząsteczek O2 co znacząco ułatwia mu oddychanie. Koncentrator wydziela cząsteczki O2 z powietrza pobranego bezpośrednio z otoczenia, dzięki czemu koszty eksploatacji urządzenia są niższe.
  – myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów, stół do dezynfekcji, macerator do pieluch
  Zakup myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (1 szt.), stołu do dezynfekcji (1 szt.) oraz maceratora do pieluch (1 szt.) motywowany jest usprawnieniem obsługi zwiększonej liczby pacjentów po rozbudowie placówki. Urządzenia są nowoczesne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Ich wykorzystanie przyniesie poważne oszczędności czasu i zasobów, poprawi standardy sanitarno-epidemiologiczne oraz zmniejszy koszty operacyjne Hospicjum poprzez ograniczenie wydatków ponoszonych na kosztowną utylizację kwalifikowanych odpadów medycznych.
  Myjnia umożliwi wykorzystanie wielorazowych kaczek i basenów zamiast jednorazowych. Macerator do pieluch zapewnia szybki i bezpieczny sposób maceracji odpadów takich jak zużyte pieluchy i pieluchomajtki. Nie powstają przy tym odpady stałe, a jedyną pozostałością jest półpłynny ściek kierowany do kanalizacji. Dzięki urządzeniu zniknie także problem składowania takich odpadów w jednostce (wydzielone miejsce, przykry zapach i namnażanie się bakterii chorobotwórczych).

  Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.
  Wdrożenie EDM to przede wszystkim realizacja wymogów ustawowych (obowiązek wdrożenia od stycznia 2019 r. przez wszystkie placówki medyczne) oraz usprawnienie pracy Hospicjum, ułatwienie pracy personelu, łatwiejsza komunikacja z innymi placówkami medycznymi i płatnikiem systemu publicznej służby zdrowia, nie tworzenie ogromnych ilości dokumentów papierowych, szybszy dostęp do historii leczenia/opieki nad pacjentem, oszczędność czasu, niskie koszty archiwizacji danych.

  Zadanie składa się z kilku ściśle powiązanych ze sobą elementów:
  – Zakup licencji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  – Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  – Zakup sprzętu IT niezbędnego do funkcjonowania systemu EDM (1 serwer, 6 szt. komputerów stacjonarnych i 5 szt. komputerów mobilnych).

  Promocja projektu
  Wydatki na promocję projektu zostaną poniesione na zakup niezbędnych elementów wymaganych przez wytyczne przy realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE o podobnej wartości: tablicy informacyjnej instalowanej na czas realizacji projektu oraz mosiężnej tablicy pamiątkowej, która zostanie trwale zamocowana w budynku HZOZ po zakończeniu inwestycji.

  Korzyści z projektu
  Projekt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego powodowane postępującym starzeniem się społeczeństwa i skorelowanym z nim wzrostem zachorowań na choroby nieuleczalne, w szczególności nowotworowe. W wyniku projektu zostanie stworzone 13 dodatkowych łóżek w hospicjum stacjonarnym (wzrost z obecnych 15 do 28).

  Długa lista oczekujących pacjentów na miejsce w Hospicjum jest dowodem na konieczność zwiększenia miejsc w opiece stacjonarnej. Często osoba w terminalnym okresie choroby zbyt późno znajduje się pod fachową opieką, co bywa traumą dla całej rodziny. Nierzadko członkowie rodziny nie są w stanie pełnić fachowej opieki nad chorym, a godzenie wielu obowiązków z opieką nad umierającą, bliską osobą paraliżuje ich życie zawodowe i rodzinne.

  Realizacja przedsięwzięcia zaspokoi potrzeby lokalowe Hospicjum, skonsoliduje i unowocześni zarządzanie jednostką posiadającą obecnie dwie siedziby przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 (Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej) i przy ul. Kasprowicza 3A gdzie znajduje się biuro Stowarzyszenia Hospicjum oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego i która jest oddalona o 2,5 km od budynku HZOZ. Stanowi to utrudnienie dla mieszkańców, którzy często muszą zajeżdżać zarówno po sprzęt niezbędny dla swoich chorych członków rodzin oraz do Hospicjum stacjonarnego. W sytuacji problemowej pod względem zdrowotnym i opiekuńczym są to duże obciążenia czasowe.
  Rozbudowa obiektu zwolni Hospicjum z opłat rocznych związanych z wynajmem obiektu przy ul. Kasprowicza, upłynni pracę jednostki, scali wypożyczalnię sprzętu domowego z oddziałem stacjonarnym, zniesie nieporozumienia związane z dwiema siedzibami (wszystko będzie na miejscu, rodziny chorych nie będą przemieszczać się z siedziby do siedziby, bądź się mylić), stworzy także zaplecze szkoleniowe dla wolontariuszy, miejsce pracy dla zarządu oraz spotkań członków stowarzyszenia.Przede wszystkim poprzez rozbudowę obiektu zmniejszy się zbyt duże teraz zagęszczenie chorych na salach. Zostanie zapewniona większa przestrzeń prywatna i intymność dla pacjentów oraz ich rodzin, której obecnie działający oddział Hospicjum nie jest w stanie zapewnić. Pojawienie się jednoosobowych sal spowoduje, że pacjenci którzy źle czują się w towarzystwie innych osób, nie będą musieli przebywać razem. Ponadto pojawi się możliwość odseparowania chorych odchodzących, w szczególności z objawami pobudzenia psychofizycznego, którzy mieliby możliwość komfortowego pożegnania się z rodziną. Zapewni to możliwość wyrażania emocji przez pacjenta jak i jego rodzinę, tak aby inni chorzy nie byli świadkami bólu i cierpienia fizycznego oraz psychicznego, co skutkuje przeniesieniem złych emocji na chorych współprzeżywających na sali z takim pacjentem.
  W jednoosobowej sali stworzone zostaną również warunki do całodobowego przebywania rodziny chorego. Znajdą się tam rozkładane fotele, kanapy, umożliwiające nocleg i swobodne współtowarzyszenie rodziny bądź opiekuna, tak długo jak to będzie potrzebne.Oprócz jednoosobowych sal w rozbudowanej części placówki znajdą się izolatki, które – oprócz zapewnienia intymności jaką daje jednoosobowa sala – umożliwią odseparowanie pacjentów z chorobami zakaźnymi. W ten sposób zostanie podniesiony standard bezpieczeństwa innych chorych i ich rodzin, personelu oraz odwiedzających.

  W celu podniesienia jakości pobytu chorych w nowej części Hospicjum powstanie również sala rekreacyjna dla chorych, która będzie też pełniła rolę jadalni. Pomieszczenie to będzie służyć pacjentom, którzy mogą wyjść z łózka lub mogą przemieszczać się za pomocą kul, lasek, balkoników, wózków inwalidzkich. W sali możliwe będą spotkania chorych z rodzinami, umożliwiające wspólne spędzanie czasu. Sala rekreacyjna wyposażona będzie w takie utensylia jak telewizor, biblioteczkę, gry planszowe, wygodne meble, kanapy, sofy itp. Jeszcze jedną funkcją sali będzie możliwość prowadzenia w niej terapii zajęciowej.

  Przy jadalni znajdzie się też 2-osobowa sala dla pacjentów względnie samodzielnych, chodzących lub przemieszczających się na wózkach. Dzięki bliskiej lokalizacji tych pomieszczeń będzie można umieszczać w niej pacjentów, którzy będą mogli korzystać z dobrodziejstw jadalni – świetlicy w sposób samodzielny.

  W rozbudowanym Hospicjum znajdzie się miejsce na odseparowane pomieszczenie na brudną bieliznę pościelową, gdyż obecne jest za małe i nie spełnia kryteriów sanitarnych.

  Projekt przewiduje stworzenie dedykowanej sali pro-morte, którą obecnie jest zaadaptowane wyjście ewakuacyjne, za małe na to by mogło w nim przebywać ciało oraz rodzina zmarłego. Hospicjum stacjonarne zyska profesjonalne, tj. odseparowane pomieszczenie dla psychologa, który prowadzi konsultacje dla pacjentów jak i rodzin i będzie miał możliwość prowadzenia intymnych rozmów z pacjentem lub pogrążoną w smutku rodziną poza salą chorych oraz holem głównym, który nie jest miejscem stworzonym do swobodnego wyrażania emocji, uczuć itp.

  W pomieszczeniu farmacji szpitalnej, gdzie leki przechowywane będą pod kluczem, bez możliwości przypadkowego dostępu do nich osób trzecich, postronnych.

  Hospicjum jest miejscem szczególnym, stara się stworzyć domową atmosferę, obchodzi tutaj także różne uroczystości. W chwili obecnej spotkania, celebracje itp. odbywają się w hallu głównym. Minusami tego rozwiązania jest to, że w czasie uroczystości utrudniona jest komunikacja pomiędzy salami, często też jest za głośno, hałas dociera do sal chorych niepokojąc ich. Rozbudowa stworzy zaplecze również pod tego typu spotkania, głównie z wolontariuszami i uroczystości (poddasze). Spotkania będą się odbywały w nowej części budynku, nie zakłócając ciszy i spokoju w oddziale.

  Dzięki projektowi powstanie magazyn sprzętu, w którym będzie można pomieścić bardzo dużą bazę sprzętu medycznego, przekraczającą minimalne wymagania Ministra Zdrowia, którą dysponuje koszalińskie Hospicjum.

  Na realizacji projektu skorzysta również hospicjum domowe oferujące usługi świadczone w lokalnej społeczności. W chwili obecnej na potrzeby magazynu na sprzęt domowy wynajmowany jest dom jednorodzinny przy ul. Kasprowicza. Dzięki rozbudowie, Hospicjum pozyska pomieszczenia zdolne pomieścić sprzęt bezpłatnej wypożyczalni hospicjum domowego, dzięki czemu łatwiej będzie nim zarządzać, konserwować, dezynfekować itp. Stanie się on także łatwiej dostępny dla rodzin chorych, które nie będą musiały przemieszczać się z miejsca na miejsce, bądź się mylić. Pacjenci hospicjum domowego skorzystają także ze sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu: łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, myjni – dezynfektora do kaczek i basenów oraz lampy do leczenia ran.

  W ramach projektu zaplanowano zakup i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Wdrożenie EDM to przede wszystkim realizacja wymogów ustawowych (obowiązek placówek medycznych, które muszą ją stosować od stycznia 2019 r.) oraz usprawnienie pracy oddziału, ułatwienie pracy personelu, łatwiejsza komunikacja z innymi placówkami medycznymi i płatnikiem publicznej służby zdrowia, nietworzenie ogromnych ilości dokumentów papierowych, szybszy dostęp do historii leczenia oraz opieki nad pacjentem, oszczędność czasu, niskie koszty archiwizacji danych.
  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna będzie miała także pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki zwiększeniu podaży cyfrowych usług publicznych. To możliwość współpracy z takimi narzędziami informatycznymi jak Internetowe Konto Pacjenta (przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia), umożliwiające zdalny odczyt dokumentacji zarówno przez pacjenta, jak i lekarza (np. podczas wizyty domowej). To także większa zrozumiałość dokumentacji dla innych specjalistów oraz dla samego pacjenta oraz szybszy obrót nią i generowanie automatycznych zestawień dla publicznego płatnika świadczeń.

 • KOMUNIKAT

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na:

  Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”

  Nr postępowania: RHMK/7/2018

  W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały wybrane najkorzystniejsze oferty firm:

  Zadanie nr 1 – Dostawa 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacem
  Metalowiec Sp. z o. o.
  ul. Fabryczna 2
  46-100 Namysłów
  Cena: 44 064,00 zł brutto.
  (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt cztery 00/100 złotych brutto).
  Gwarancja: 60 miesięcy.

  Zadanie 2 – Dostawa 13 szt. paneli przyłóżkowych (z montażem)
  Nierozstrzygnięte – brak ofert.

  Zadanie nr 3 – Dostawa 1 szt. myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
  Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria
  Ul. Kołłątaja 4,
  62-035 Kórnik
  Cena: 26 520,48 zł brutto.
  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia 48/100 złotych brutto).
  Gwarancja: 36 miesięcy.

  Zadanie 4 – Dostawa 1 szt. stołu – basenu do dezynfekcji
  Nierozstrzygnięte – brak ofert.

  Zadanie 5 – Dostawa 7 szt. koncentratorów tlenu
  Medseven Sp. z o. o.
  Szosa Gdańska 19,
  86-031 Osielsko
  Cena: 15 400,00 zł brutto.
  (słownie: piętnaście tysięcy czterysta 00/100 złotych brutto).
  Gwarancja: 36 miesięcy.

  Zadanie 6 – Dostawa 1 szt. lampy medycznej do leczenia ran.
  Nierozstrzygnięte – brak ofert.

  Zadanie 7 – Dostawa 1 szt. maceratora do pieluch (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
  Sani System
  Sp. z o. o. Sp. k.
  Ul. Borówkowa 24,
  65-124 Zielona Góra
  Cena: 36 531,00 zł brutto.
  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100 złotych brutto).
  Gwarancja: 24 miesiące.

  Zamówienie dotyczy projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).

 • KOMUNIKAT

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

  Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”
  o szacunkowej wartości przekraczającej 50 000 złotych netto.

  Nr postępowania: RHMK/7/2018
  Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:

  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1131562

  Oferty można składać do dnia 19 września 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Jana Kasprowicza 3a, 75-714 Koszalin

  Zamówienie dotyczy projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
  (Nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).

Przyjaciele

Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie wyraża szczere podziękowania wszystkim, którzy identyfikując się z ideą hospicyjną z ogromnym zaangażowaniem i wrażliwością serca oraz własnymi inicjatywami włączają się w rozwój opieki hospicyjnej, w pozyskiwanie środków na poprawę warunków chorym w terminalnym okresie choroby i swoją postawą zachęcają innych do współpracy.

 

SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA WSZELKĄ OFIAROWANĄ POMOC

 • Urząd Miasta i Gminy Koszalin
 • Urząd Miasta i Gminy Sianów
 • Urząd Gminy Będzino
 • Urząd Gminy Manowo
 • Urząd Gminy Mielno
 • Urząd Gminy Polanów
 • Starostwo Powiatowe w Koszalinie
 • Obywatelskie Stowarzyszenie ”Nasz Prezydent”
 • Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Rada Osiedla Rokosowo
 • Kuria Biskupia w Koszalinie
 • Parafia Katedralna p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie
 • Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie
 • Parafia p.w. Ducha Świętego w Koszalinie
 • Parafia p.w. św. Ignacego z Loyoli w Koszalinie
 • Parafia p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie
 • Parafia p.w. św. Kazimierza w Koszalinie
 • Parafia p.w. św. Wojciecha w Koszalinie
 • Parafia wojskowo-cywilna p.w. św. Marcina w Koszalinie
 • Ordynariat Polowy – św. s. Faustyny Kowalskiej w Koszalinie
 • Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie
 • Parafia p.w. św. Stanisława Kostki w Sianowie
 • Siostry Szpitalne Miłosierdzia – Dom Zakonny w Koszalinie
 • Szensztacki Instytut Sióstr Maryi Góra Chełmska
 • Wspólnota Dzieci Łaski Bożej Lipie – Dom Samotnej Matki Koszalin
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” O/Koszalin
 • Artyści Koszalińscy
 • Artyści Opery Bałtyckiej z Gdańska
 • Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie
 • Chór „Cantate Deo” Koszalin
 • Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie
 • Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne Koszalin
 • Galeria Obrazów Olejnych – Zbigniew Murzyn
 • Galeria „Portret Świata” – Krystyna i Grzegorz Funke
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna
 • Zespół Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” z Gdańska
 • Związek Polskich Artystów Plastyków – Oddział Koszalin
 • Zespół Pracy Twórczej Plastyki Koszalin
 • Przedszkole Gminne w Boninie
 • Przedszkole Nr 7 „Przedszkole pod Kasztanem” w Koszalinie
 • Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie
 • Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945 w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich w Koszalinie
 • Gimnazjum nr 12 w Koszalinie
 • Gimnazjum Specjalne w Koszalinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. S. Dubois w Koszalinie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Koszalinie
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie
 • Szkoła ATLAS w Koszalinie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie
 • Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Mielnie
 • Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie
 • Zespół Szkół nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida w Koszalinie
 • Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie
 • Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki w Koszalinie
 • Zespół Szkół nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie
 • Zespół Szkół nr 13 im. UNICEF w Koszalinie
 • Zespół Szkół Niepublicznych CZAPLÓWKA w Koszalinie
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
 • Computer College w Koszalinie
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie
 • Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
 • Politechnika Koszalińska
 • Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu
 • Emka Kwiaciarnia E. Parcheta
 • Kwiaciarnia Barbara Zbigniew Broś Koszalin
 • Kwiaciarnia i Centrum Ogrodnicze Eldorado Koszalin
 • Agencja Reklamowa „Rekprom” Koszalin
 • Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Emka”
 • Centrum Handlowe ATRIUM Koszalin
 • Folart Przedsiębiorstwo Poligraficzne Kotłowo K/Koszalina
 • hospicjum-094.blog.onet.pl – Agata Szulc Koszalin
 • Pracownia Poligraficzno – Introligatorska Intro – Druk – Anna Dębińska
 • Studio Reklamy B & S Sławomir Ludwikowski
 • Wydawnictwo Feniks Usługi Wydawnicze i Poligraficzne – Zbigniew Janiszewski
 • TV MAX Koszalin
 • TVP Szczecin
 • Radio Koszalin
 • Radio Plus
 • Głos Koszaliński
 • Tygodnik Miasto Koszalin
 • Gość Niedzielny o/Koszalin
 • Bajgiel Sp.J. Piekarnia B. I W. Reichert I. I J. Wodeccy Będzino
 • Bakoma Sp. z o. o.
 • Ciastkarnia Stanisław Pielesiak Koszalin
 • Coca Cola Hbc Sp. z o.o.
 • Cukiernia „Kujawianka”
 • Cukiernia „Poznańska” Sp. J.
 • Galeria Kosmos Koszalin
 • Hipermarket Tesco Koszalin
 • DEGA S. A. Karnieszewice
 • Eljot. Sklep Mięsno – Spożywczy. Gruszyńscy E.J. Koszalin
 • Espersen Polska Sp. z o.o. Przetwórstwo Ryb
 • Kaliszczak J.G. Cukiernia Koszalin
 • Nestlé Polska S.A.
 • SANO Sp. z o. o. Koszalin
 • TORG Sp. z o. o. Koszalin
 • Wytwórnia Lodów i Mrożonej Żywności Jaś Koszalin
 • Zakłady Mięsne SKIBA Chojnice
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzywacz Wanda i Stanisław Sianów
 • Zieliński Piotr. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Łubuszan

 

 • MZK Koszalin
 • PGK Koszalin
 • PKO BP SA O/I Koszalin
 • Apteki Centralne Koszalin
 • Centrum Medyczne Beta – Tarnowski Koszalin
 • Gabinet Medycyny Pracy – Waldemar Ślęzak Koszalin
 • Poliklinika Koszalin
 • Biuro Turystyczne „Turysta” Koszalin
 • Hotel „Club 2 CV” Koszalin
 • Hotel „Gromada” Koszalin
 • Hotel „Verde” Koszalin
 • Restauracja „Arka” Koszalin
 • Restauracja „Gospoda Jamneńska” Koszalin
 • Restauracja „Viva Italia” Koszalin
 • Restauracja „Zielony Młyn” Koszalin
 • Rotary Club Koszalin
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Nasz Dom ” Koszalin
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” Koszalin
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński
 • Strzelnica Myśliwska Manowo
 • Totalizator Sportowy Sp. z o. o. O/Koszalin

 

 • Agencja Ochrony „Szabel” Koszalin
 • Aos Sp. z o. o. Koszalin
 • Asbud Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz Sp.J. Koszalin
 • „Azart” Zakład Usług Antenowych B. I M. Koterwa
 • Berliner Luft Sp. z o. o. Koszalin
 • Bims Plus Fhh Sp. z o. o. Koszalin
 • Brok S.A. Browary Koszalin
 • Dajar Sp. z o. o. Koszalin
 • Db Schenker Polska Sp. z o. o. O/Koszalin
 • DUET PH E. Kozłowska i S. Kozłowski Koszalin
 • Energo – Konsulting Sp. z o. o. Koszalin
 • Fabryka Styropianu „Arbet” Sp. J. Koszalin
 • Firma „Wrotniewscy” S. C. Koszalin
 • Firma „Deante” Sp. J. Łódź
 • Firma „Format” Koszalin
 • Gama San S.A. Koszalin
 • Gazowe Pogotowie Techniczne Sp. z o. o. Koszalin
 • Geodet S.C. Wojciech Bala Elżbieta Bala Koszalin
 • Gospodarstwo Rybackie Sp. z o. o. Mielno
 • Hurtownia Instalacyjno-Sanitarna „Cuprum” Sp. J. Koszalin
 • Hurtownia Materiałów Budowlanych Marko-Bud D M Markowicz Koszalin
 • Hurtownia Materiałów Budowlanych „Tęcza” Koszalin
 • Hydrostop S.C. Wojciech Błaszczyk, Michał Dudaronek
 • Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne Sp. z o.o.
 • Meden – Inmed Sp. z o. o. Koszalin
 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z. o.o. Koszalin
 • Miejskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o. Koszalin
 • Moje Wnętrze Fuhp. Hengier M. Koszalin
 • Nord Glass Jaan Sp. z o. o. Koszalin
 • Opel Dowbusz Sp. z o. o. Koszalin
 • P.H.U. „Elektromid” S. J. Koszalin
 • P.H.U. „Saidom” S. C. Koszalin
 • PPU Dach Marek Fornal Piotr Konieczny Sp. J. Kretomino
 • PP Krystyna, Paweł, Piotr Furmanek S.C. Mielno
 • Pracownia Metalowa Paweł Michalak Koszalin
 • Pracownia Miłosza Janczewskiego Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o. o. Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego I Usług Inwestycyjnych. PBO. Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Ekowodrol” Sp. z o. o. Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Selfa” Sp. z o. o. Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Akant” Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Betomex” Sp. z o. o. Koszalin
 • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S. A.
 • PUF Sp. z o. o. Koszalin
 • Trend Meble Sp. z o. o. Tychowo
 • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
 • Zakład Budownictwa Energetycznego Sp. z o. o. Koszalin
 • Zakład Energetyczny Koszalin S.A. / Energa – Operator S.A. O/Koszalin
 • Zakład Gazowniczy Koszalin
 • Zakład Karny Koszalin
 • Zakład Stolarski A. R. Jakubowscy Kretomino
 • Zakład Techniki Próżniowej „Tepro” S.A. Koszalin
 • Zakład Transportu Energetyki Sp. z o. o. Koszalin
 • zenbox sp. z o.o. Częstochowa

PONADTO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY NA RZECZ HOSPICJUM PRZEKAZALI 1% SWOJEGO PODATKU DOCHODOWEGO,
A TAKŻE TYM WSZYSTKIM, KTÓRYCH PRAGNIENIEM JEST POZOSTAĆ ANONIMOWYMI.

Media o nas