Kalendarium budowy Hospicjum

Listopad 2003 – Hospicjum Stacjonarnemu zaczęło zagrażać wypowiedzenie umowy przez Spółkę MEDISON i likwidacja HZOZ. Korespondencja dotycząca sporu trwała do wiosny 2004 r. i nie przyniosła rozwiązania.
Marzec i kwiecień 2004 – na dwóch kolejnych sesjach Rady Miejskiej z Trybuny Obywatelskiej Ryszard Szulc zgłosił pomysł i inicjatywę wybudowania Hospicjum.

Poinformowano Prezydenta, Radnych i Media o zagrożeniu likwidacją HZOZ i zaproponowano sposoby rozwiązania problemu Hospicjum na trzech płaszczyznach jednocześnie i niezależnie od siebie:

  • ratować i przedłużać istnienie HZOZ na ul. Słonecznej tak długo, jak będzie to możliwe i koniecznie szukać innego rozwiązania,
  • poszukiwać nadal (mimo, że od wielu lat szukano bezskutecznie) odpowiedniego obiektu (najlepiej z dużą działką) z możliwością rozbudowy, przygotować projekt i złożyć wniosek o dotację z funduszy europejskich,
  • zgłosić pomysł przekazania odpowiedniej działki pod budowę hospicjum przez Miasto, prosić o pomoc Miasto i Prezydenta w budowie hospicjum i przygotowaniu projektu technicznego oraz złożenia wniosku o dotację z funduszy europejskich do ZPORR.

Czerwiec 2004 – na początku Sesji Rady Miejskiej, w odpowiedzi na wcześniejszą inicjatywę, Prezydent Miasta Mirosław Mikietyński zadeklarował gotowość przekazania odpowiedniej działki pod budowę hospicjum, pomoc przez Miasto i Prezydenta w budowie hospicjum i przygotowaniu projektu technicznego oraz pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację z funduszy europejskich do ZPORR.
05 lipiec 2004 – w piśmie do UM Ryszard Szulc wskazał i zgłosił miejską działkę pod budowę hospicjum położoną przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Koszalinie.

Lipiec 2004 – Hospicjum podjęło decyzję dotyczącą budowy nowego obiektu oraz złożyło w UM Wniosek o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej.
Wrzesień 2004 – radny Rady Miejskiej Stefan Romecki i KOMK z udziałem medalistki olimpijskiej Anny Rogowskiej zorganizowali happening dotyczący ratowania zagrożonego likwidacją HZOZ przy ul. Słonecznej.
Wrzesień 2004 – grupa inicjatywna przystąpiła do przygotowania Projektu Architektonicznego i Dokumentacji Techniczno – Prawnej budowy hospicjum w Koszalinie.

30 grudzień 2004 – zawarto Umowę Przyłączeniową między ZG Koszalin i Hospicjum nr: 40837 z dnia 30 grudnia 2004
Pracownia Projektowa Gazsystem na zlecenie Spółki Termogaz, Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej Spółka z o.o. Poznań OZG Koszalin – wykonała dokumentację techniczną przyłącza gazowego do projektowanego hospicjum. Otrzymaliśmy zgłoszenie o gotowości do wykonania przyłącza gazowego po wybudowaniu stanu surowego.
12 styczeń 2005 – zawarto Umowę Przyłączeniową między ZE Koszalin i Hospicjum nr: RE – 3/38/2005 – UP z dnia 12.01.2005
ZE Koszalinie zlecił wykonanie dokumentacji dot. modernizacji sieci SN w dzielnicy Rokosowo w okolicy hospicjum oraz skablowania linii napowietrznej SN 15 kV – usunięcie istniejącej kolizji.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zobowiązały się do udzielenia pomocy i doradztwa w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i przyłączy w trakcie realizacji inwestycji budowy hospicjum.
12 styczeń 2005 – na mocy umowy z Prezydentem Miasta Koszalina została dla Hospicjum przekazana w odpłatne użytkowanie, wcześniej wskazana działka w dzielnicy Rokosowo przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (działka nr 12 obręb 31). – Umowa Użyczenia NR 1/WN/2005 z dnia 12 stycznia 2005. obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2006
15 styczeń 2005 – Hospicjum złożyło wniosek o Środki Unijne do ZPORR – wniosek został rozpatrzony odmownie.
07 marzec 2005 – Hospicjum po przygotowaniu kompletnej dokumentacji techniczno – prawnej z obowiązującymi uzgodnieniami, otrzymało Decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę nr: 81/2005 z dnia 7 marca 2005r.
29 grudzień 2005 – Uchwałą Nr XXXI/494/2005 RM w Koszalinie Dział. Roz., Par., 4810. w Budżecie Miasta Koszalina na 2006 r. – „utworzono rezerwę celową w wysokości 400.000,00 zł na wydatki związane z budową Hospicjum”.
Po zapewnieniu gotowości współfinansowania budowy ze strony Prezydenta Miasta ZE/ENERGA Oddział w Koszalinie przystąpił do działania – wybudowano kontenerową stację transformatorową, postawiono nowe, dodatkowe słupy wirobetonowe, ułożono nowe kable SN 15 kV i usunięto kolizję z istniejącą napowietrzną linią SN 15 kV na działce projektowanego hospicjum. Przewody, będące dotychczas pod napięciem 15000 V, wiszące nad terenem działki i uniemożliwiające rozpoczęcie budowy, zostały zdemontowane!
Wykonano przyłącze kablowe placu budowy i docelowe.
14 kwiecień 2006 – w Urzędzie Miejskim w Koszalinie zostało zawarte porozumienie, w formie umowy, podpisane przez Pana Prezydenta Miasta i przez Panią Prezes Hospicjum, w sprawie finansowania budowy oraz użytkowania nieruchomości. Działka została przekazana Hospicjum w odpłatne użytkowanie przez HZOZ na 30 lat. Miasto zobowiązało się przeznaczyć 400.000,00 zł, a Hospicjum 200.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji, aby można było realizować budowę nowego hospicjum stacjonarnego.
Hospicjum wspólnie z Miastem rozpoczęło przygotowanie Specyfikacji Szczegółowej Warunków Zamówienia Publicznego do ogłoszenia przetargu, na wykonawcę budowy hospicjum, w trybie zamówień publicznych.
Rok 2006 – przygotowania do rozpoczęcia budowy. Inwestorem jest Hospicjum. Mając komplet wymaganych dokumentów, z pomocą Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM i Biurem Zamówień Publicznych przygotowano ofertę przetargową, która pozwoliła wyłonić wykonawcę inwestycji w trybie zamówień publicznych zgodnie z wymaganą procedurą.
Dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wg wymogów przetargu publicznego.
Pod kierunkiem inspektora nadzoru, zespół projektantów przygotował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Skład zespołu:

  • inspektor nadzoru: mgr inż. Jerzy Kużel – przygotowanie inwestycji i wykonanie specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót,
  • autor projektu: mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak – nadzór autorski,
  • projekt budowlany: mgr inż. Maria Okońska – aktualizacja projektu budowlanego, konstrukcji, kosztorysu i wykonanie specyfikacji technicznej branży budowlanej,
  • projekt drogowy : mgr inż. Maria Gackowska – korekta, aktualizacja i specyfikacja techniczna,
  • projekt instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych, deszczowych, melioracji i instalacji wewnętrznych: mgr inż. Tadeusz Orczyński – korekta, aktualizacja i specyfikacja techniczna,
  • projekt instalacji elektrycznych: inż. Andrzej Kisiel – specyfikacja techniczna branży elektrycznej.

Na zlecenie Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego i Prezydenta Miasta Koszalina, wykonano kompletne uzbrojenie i utwardzenie drogi Zdobywców Wału Pomorskiego przy projektowanym hospicjum. Budowa drogi Zdobywców Wału Pomorskiego została zakończona w maju 2007. Wartość wykonywanych robót: 608.000,00 zł. Droga będzie oczywiście służyła nie tylko dla hospicjum lecz dla wszystkich mieszkańców.
09 listopad 2006 – Komisja Przetargowa przy WIK UM z udziałem przedstawicieli Hospicjum w Koszalinie, wyłoniła Głównego Wykonawcę budowy hospicjum stacjonarnego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD w Koszalinie.
27 listopad 2006 – podpisano umowę dotyczącą Budowy Hospicjum Stacjonarnego w Koszalinie pomiędzy Inwestorem – Hospicjum, a Wykonawcą – PRIiB INFRABUD w Koszalinie.
29 listopad 2006 – nastąpiło przekazanie Placu Budowy Hospicjum przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Koszalinie wykonawcy: PRIiB INFRABUD w Koszalinie.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja udzieliły pomocy i doradztwa w zakresie wykonania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w trakcie realizacji inwestycji budowy hospicjum.
Miejska Energetyka Cieplna nieodpłatne wykonała kotłownię gazową.
Listopad 2009 – PRIiB INFRABUD zakończyło budowę budynku Hospicjum.
Grudzień 2009 – dokonano wszystkich odbiorów technicznych i uzyskano decyzję Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego nr 80.
21 grudzień 2009 – przeprowadzono pacjentów z dotychczasowego obiektu przy ul. Słonecznej.
24 grudzień 2009 – do Kaplicy hospicyjnej wprowadzono Przenajświętszy Sakrament
19 styczeń 2010 – dokonano oficjalnego otwarcia „Naszego Hospicjum”.
Ks. bp Ordynariusz Edward DAJCZAK poświęcił Kaplicę i Hospicjum. Przybyli zaproszeni Goście, Darczyńcy, Dobrodzieje i Przyjaciele Hospicjum.
19 styczeń 2010 – w granitowym kamieniu „Dar Serca Koszalinian i Okolic” została wmurowana mosiężna, hermetyczna tuba z listą Darczyńców Hospicjum, dzięki którym zostało zbudowane „Nasze Hospicjum”.