Koszalin, dn. 22 czerwiec 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 4
Dyrektora Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z dnia 22.06.2021 r.
w sprawie czasowego regulaminu odwiedzin pacjentów Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-Co-V-2 w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie wprowadza się czasowy regulamin odwiedzin pacjentów od dnia 28 czerwca 2021 r. do odwołania, według ściśle określonych zasad:

§ 1.
1. Odwiedziny odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. 13:30 – 17:00.
2. Czas odwiedzin ustala się do maksymalnie 30 minut.
3. W sali przy jednym pacjencie może przebywać w tym samym czasie jedna osoba odwiedzająca, tylko w przypadku gdy pacjent jest w stanie terminalnym dopuszcza się odwiedziny kilku osób w celu pożegnania się z bliskim.
4. W sali wieloosobowej oprócz chorych będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające z zachowaniem 1,5 m dystansu.
5. Przy dobrych warunkach meteorologicznych odwiedziny mogą odbywać się w ogrodzie hospicjum, gdzie dopuszcza się max. trzy osoby odwiedzające do jednego chorego.
6. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci do lat 16,
7. Zakazuje się odwiedzin przez osoby chore zakaźnie lub z podejrzeniem choroby zakaźnej, osoby przebywające na kwarantannie/izolacji lub z infekcją.
8. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
9. Odwiedzający zobowiązani są do poddania się pomiarowi temperatury. Osoby z temperaturą 37°C i wyższą, lub infekcją nie odbędą odwiedzin u pacjenta;
10. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu, odwiedzający zobowiązani są dodatkowo do:
 Przed i po rozpoczęciu odwiedzin obowiązkowo należy zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez personel Hospicjum
 Założenia maseczki ochronnej oraz bezwzględnego jej noszenia na terenie Hospicjum, utrzymywanie dystansu min. 1,5 m.;
 Zabrania się zdejmowania maseczek ochronnych w trakcie odwiedzin;
 Osoby odwiedzające nie mogą przemieszczać się do innych pomieszczeń bez zgody personelu;
 Nie wnoszenia na salę torebek, plecaków i innych dodatkowych akcesorii
 Pozostawienia okryć wierzchnich we wskazanym miejscu przez personel;
 Nie podawania żywności i napojów pacjentom bez zgody personelu medycznego;
 Pozostawiania chorym tylko niezbędnych przedmiotów;
 Przed opuszczeniem Hospicjum osoba odwiedzająca dezynfekuje ręce w miejscu wskazanym przez personel;
 Osoby odwiedzające pacjentów nie mogą powodować istotnych uciążliwości dla innych pacjentów jak również powodować zakłóceń w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym w Hospicjum;
11. Dyrektor HZOZ lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
12. Osoby odwiedzające zobowiązuje się do poinformowania telefonicznie Sekretariat Hospicjum o możliwości kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS -Co-V-2 lub przebywaniu w kwarantannie /izolacji.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi z dniem 28.06.2021 i obowiązuje do odwołania.

§ 3.
Z dniem 28.06.2021 traci moc zarządzenie nr 3 z dnia 12.05.2021 r.