OGŁOSZENIE

          Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność niedochodową i nie jest podatnikiem VAT. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2018, poz. 2148

          Hospicjum jest zobligowane do badania sprawozdania finansowego. W związku z powyższym zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r., którego przewidywany przychód wyniesie około 7 mln zł.

1. Termin i miejsce składania ofert:

– w siedzibie Hospicjum; 75-136 Koszalin ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 do dnia 30.09.2022 r., do godz. 14.30. Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.

2. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:

Oferenci powinni złożyć:

a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony,

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. Dz. U. 2021, poz. 217),

c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,

d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,

f) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych za rok 2020. 3. Miejsce i data otwarcia ofert: Siedziba Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie: 75-136 Koszalin, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w dniu 30 września 2022 o godzinie 16.30.

4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Komisja Rewizyjna Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.